Transcrierea actelor de nastere

     TRANSCRIEREA sau ÎNSCRIEREA în registrele de stare civilă române a faptelor şi actelor de stare civilă petrecute în străinătate, apartinand cetatenilor romani aflati in strainatate
Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite la autorităţile străine, au putere doveditoare în România numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă române.

TRANSCRIEREA/ÎNSCRIEREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ, PROCURATE DIN STRĂINĂTATE, APARŢINÂND CETĂŢENILOR ROMÂNI, SE EFECTUEAZĂ LA MISIUNILE DIPLOMATICE SAU OFICIILE CONSULARE DE CARIERĂ ALE ROMÂNIEI, SAU ÎN ŢARĂ, CU APROBAREA PRIMARULUI UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE DE LA LOCUL DE DOMICILIU AL SOLICITANTULUI, CU AVIZUL PREALABIL AL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR JUDEŢEAN DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR.

Cetăţenii români AU OBLIGAŢIA ca în termen de 6 LUNI DE LA ÎNTOARCEREA ÎN ŢARĂ sau de la primirea din străinătate a certificatului, să ceară transcrierea acestor acte la Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor/Primăria locului de domiciliu (unde are/a avut domiciliul în ţară).

ACTE NECESARE TRANSCRIERII – certificatului de NAŞTERE

1. Certificatul / Extrasul de naştere, eliberat de autorităţile din străinătate, în care să fie trecute numele şi prenumele copilului, data naşterii locul naşterii, sexul copilului, datele părinţilor – original şi copie xerox.

Documentele administrative emise de autorităţile străine precum şi traducerile acestora care sunt făcute la un notar public din străinătate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
– documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga la care România a aderat, trebuie să aibă aplicată APOSTILA (se aplică pe spatele certificatului sau o anexă la certificat, în străinătate, de regulă la Prefectură sau Tribunal);
– documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate;
– documentele care nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute mai sus, se supralegalizează? în conformitate cu prevederile art. 162 din Legea nr. 105/1992 (exemplu IORDANIA, ALGERIA)

2. Traducerea legalizată a certificatului/extrasului de naştere, efectuată în România sau în străinătate – în original şi copie xerox

3. Cărţile de identitate ale părinţilor pentru cetăţenii români cu domiciliul în ţară, paşapoartele pentru părinţii cetăţeni români cu domiciliul în străinătate – copii xerox şi original (în acest din urmă caz este necesară dovada ultimului domiciliu în ţară, care se solicită la Serviciul public comunitar local de Evidenţă a Persoanelor), actul/cartea de identitate/paşaportul (pentru părintele cetăţean străin) precum şi traducere legalizată după caz. Persoanele care fac dovada cetăţeniei române cu certificatul de depunere a jurământului de credinţă eliberat de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor cetăţeneşti, adresează cererea de transcriere la Direcţia de stare civilă – sector 1 Bucureşti. Persoanele care se legitimează cu permis de şedere permanentă eliberat de Oficiul Român pentru Imigrări, care atestă domiciliul în România, vor adresa cererea primarului unităţii administrativ-teritoriale a localităţii de domiciliu, potrivit datelor înscrise în permis

4. Certificatul de căsătorie al părinţilor, certificatele de naştere/deces ale părinţilor, sentinţele de divorţ, precum şi traduceri legalizate, după caz – original şi copie xerox

5. În cazul în care părinţii minorului au domicilii diferite, părintele care solicită transcrierea dă o declaraţie autentificată (la notar public, ambasadă sau consulat) sau în faţa ofiţerului de stare civilă, după caz

6. În cazul în care în certificatul/extrasul de naştere străin prezentat, nu există rubrica referitoare la sexul minorului, părintele care solicită transcrierea dă o declaraţie autentificată în acest sens (la notar public, ambasadă sau consulat) sau în faţa ofiţerului de stare civilă, după caz.

Cum poţi solicita transcrierea certificatului de naştere al minorului/titularului?
I. PERSONAL – unul dintre părinţi
II. PRIN ÎMPUTERNICIT LEGITIMAT – cu procură specială autentificată

  • făcută la notar public, în ţară
  • făcută în străinătate – la notar public în limba oficială a ţării respective (obligatoriu APOSTILLATĂ/SUPRALEGALIZATĂ, după caz, şi tradusă în ţară prin traducere legalizată), la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României

III. PRIN ÎMPUTERNICIRE AVOCAŢIALĂ

IV. Minorii peste 14 ani solicită transcrierea în nume propriu, asistaţi de unul din părinţi sau după caz de tutore. Dacă părinţii au domicilii diferite, primăria competentă poate fi oricare dintre cele 2 primării pe raza cărora au domiciliul părinţii minorului
V. Pentru persoanele care nu au împlinit 18 ani, ai căror părinţi au domiciliul în străinătate, cererea se depune la Direcţia de stare civilă Sector 1 Bucureşti
VI. Pentru cetăţenii români peste 18 ani, cu domiciliul în străinătate, cererea se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul loc de domiciliu avut în ţară (cu avizul serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor), iar dacă nu au avut domiciliul în România, primarului sectorului 1 Bucureşti (cu avizul prealabil al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Bucureşti)

TERMENUL DE SOLUŢIONARE privind transcrierea certificatului este de aprox. 2-3 luni.

  • vezi lista statelor, scutite de Apostille/supralegalizare, cele la care este necesar Apostille.?

 

STATE CARE AU NEVOIE DE APOSTILLE (conform Convenţiei de la Haga)
OBLIGATORIU APOSTILLE
1. AFRICA DE SUD
2. ARGENTINA
3. AUSTRALIA
4. BELARUS
5. CIPRU
6. ELVEŢIA
7. ESTONIA
8. FINLANDA
9. GERMANIA
10. GRECIA
11. INDIA
12. IRLANDA
13. ISRAEL
14. ITALIA
15. JAPONIA
16. LETONIA
17. LITUANIA
18. LUXEMBURG
19. MACEDONIA
20. MALTA
21. MEXIC
22. NORVEGIA
23. NOUA ZEELANDĂ
24. OLANDA
25. PORTUGALIA
26. SPANIA
27. S.U.A.
28. SUEDIA
29. TURCIA
30. VENEZUELA
31. MAREA BRITANIE
32. IRLANDA DE NORD
STATE CARE NU AU NEVOIE DE APOSTILLE (întrucât România a semnat cu acestea acorduri/tratate)
SCUTITE DE APOSTILLE
1. ALBANIA
2. AUSTRIA
3. BELGIA
4. BULGARIA
5. BOSNIA-HERŢEGOVINA
6. CEHIA
7. CHINA
8. COREEA-DEMOCRATĂ
9. CROAŢIA
10. CUBA
11. FRANTA
12. MOLDOVA
13. MONGOLIA
14. POLONIA
15. RUSIA
16. SERBIA
17. SLOVACIA
18. SLOVENIA
19. UNGARIA
20. UCRAINA

Există şi o categorie a statelor nesemnatare ale Convenţiei de la Haga, cu care România nu are încheiate nici tratate/acorduri.

  • Aceste tabele nu cuprind toate ţările semnatare a Convenţiei de la Haga (87 la număr), nici toate ţările lumii, aici am încercat să vă prezentăm statele de unde se solicită cel mai frecvent transcrierea unor acte de stare civilă

Notă

  • dacă ţara în care s-a născut minorul, nu apare nici la obligativitatea apostilării, nici la scutirea de apostilare sau supralegalizare, va fi necesară supralegalizarea documentelor emise.