Starea Civila – Transcrierea actelor de deces

Transcrierea sau inscrierea in registrele de stare civila române a faptelor şi actelor de stare civilă petrecute în străinătate, apartinand cetatenilor romani aflati in strainatate .

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite la autorităţile străine, au putere doveditoare în România numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă române.

Transcrierea/înscrierea actelor de stare civilă, procurate din străinătate, aparţinând cetăţenilor români, se efectuează la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale româniei, sau în ţară, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor

Cetăţenii români AU OBLIGAŢIA ca în termen de 6 LUNI DE LA ÎNTOARCEREA ÎN ŢARĂ sau de la primirea din străinătate a certificatului, să ceară transcrierea acestor acte la Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor/Primăria locului de domiciliu (unde are/a avut domiciliul în ţară).

Transcrierea certificatelor de deces emise in strainatate

Actele de stare civilă ale cetățenilor români, întocmite de autoritățile străine, au putere doveditoare în țară numai dacă sunt înscrise sau transcrise în registrele de stare civilă române

Actele de stare civilă ale cetățenilor români, întocmite în străinătate la autoritățile locale competente, se transcriu, obligatoriu, în registrele de stare civilă române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în țară sau de la primirea din străinătate a certificatului ori extrasului de stare civilă.

În cazul transcrierii certificatului de deces, cererea se adresează primarului unității administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului, care are obligația să dispună verificări și la ultimul domiciliu al decedatu lui, sau primarului unității administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut în țară de către persoana decedată

Cererea de transcriere

Modelul cererii de transcriere conform Anexei 33 din HG 64/2011 îl puteţi descarca de aici

Cererea de transcriere va fi însoțită de următoarele documente :

  • certificatul sau extrasul de stare civilă eliberat de autoritățile străine, vizat cu Apostila conform Conventiei de la Haga , în original, traducere legalizată
  • Vezi aici tarile semnatare ale Conventiei de la Haga
  • Vezi aici lista statelor cu care România a încheiat tratate sau convenții bilaterale de asistență juridică în materie civilă care prevăd scutirea de supralegalizare sau apostilă.
  • Documentele care nu se regăsesc în primele două situaţii, vor fi în mod obligatoriu supralegalizate, în conformitate cu prevederile articolului 162 din Legea 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat
  • cartea de identitate privind solicitantul (original);
  • certificatele de naştere şi căsătorie al defunctului (emise în România) – original şi ;
  • buletinul/ cartea de identitate/ paşaportul defunctului (original), după caz ;
  • declarație din partea titularului actului ori a reprezentantului legal că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 35 din HG 64/2011

În situația în care, la depunerea cererilor de transcriere a certificatelor sau extraselor procurate din străinătate, se stabilește că au intervenit modificări la numele și/sau prenumele titularului actului, față de documentele ce însoțesc cererea de transcriere, se solicită documentele necesare clarificării neconcordanțelor privind numele și/sau prenumele.

Cererea pentru transcriere se depune și se soluționează după clarificarea neconcordanțelor.

În situația în care se stabilește că în certificatul sau extrasul eliberat de autoritățile străine au fost înscrise date care sunt în neconcordanță cu cele înscrise în registrele de stare civilă române și R.N.E.P., transcrierea se va face după îndreptarea erorilor de către autoritățile străine emitente

Cum poţi solicita transcrierea certificatului de deces ?

  • PERSONAL – de catre solicitant
  • PRIN ÎMPUTERNICIT LEGITIMAT – cu procură specială

Procura se poate face :

– La notar public, în ţară

– In străinătate ,la notar public în limba oficială a ţării respective (obligatoriu APOSTILATĂ/SUPRALEGALIZATĂ, după caz, şi tradusă în ţară prin traducere legalizată)

– La misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale    României

Având în vedere dispozițiile art. 63 din Legea 119/1996 , modificată, potrivit cărora :

Constituie contravenții la regimul actelor de stare civilă următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, sunt considerate infracțiuni:

……..

e ) neprezentarea certificatelor de stare civilă sau a extraselor/extraselor multilingve eliberate de autoritățile străine pentru transcriere în registrele de stare civilă române, în termenul prevăzut la art. 41 alin. (2) sau, după caz, alin. (10);

 

Vă informăm că pentru eliberarea certificatelor de stare civilă în condițiile  expuse mai sus se va proceda la întocmirea procesului-verbal de contravenție în cuantumul prevăzut de lege , respectiv 100-500 lei