Starea Civila – Trascrieri certificate de nastere

Transcrierea sau înscrierea în registrele de stare civilă române a faptelor şi actelor de stare civilă petrecute în străinătate, apartinând cetățenilor români aflați in străinătate

Actele de stare civilă ale cetățenilor români, întocmite de autoritățile străine, au putere doveditoare în țară numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă române.

Cetățeanul român este obligat ca, în termen de 6 luni de la înregistrarea actului sau faptului de stare civilă la autoritățile străine respectiv de la data dobândirii/redobândirii cetățeniei române, să solicite transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau la primăria unității administrativ-teritoriale competent/competentă ori la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României.

Transcrierea certificatelor/extraselor/extraselor multilingve de stare civilă se efectuează în străinătate cu aprobarea șefilor misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare de carieră, iar în țară cu aprobarea primarului unității administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu/ultimul domiciliu avut în România al titularului sau al solicitantului, după caz, și avizul conform al șefului serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor/serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor al sectorului municipiului București

ACTE NECESARE TRANSCRIERII CERTIFICATELOR DE NASTERE EMISE DE AUTORITĂȚILE STRĂINE

Cererea de transcriere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 33 la HG 64 din 26 ianuarie 2011pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, se adresează primarului unității administrativ-teritoriale pe raza căreia își are domiciliul titularul certificatului/extrasului și se face în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială, autentificată conform prevederilor art. 72 alin. (6)  din HG 64 din 26 ianuarie 2011pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, și va fi însoțită de următoarele documente :

 

 1. Certificatul / Extrasul de naştere, eliberat de autorităţile din străinătate, în care să fie trecute numele şi prenumele copilului, data naşterii locul naşterii, sexul copilului, datele părinţilor – original .
 • Documentele administrative emise de autorităţile străine precum şi traducerile acestora care sunt făcute la un notar public din străinătate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

– documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga la care  România a aderat, trebuie să aibă aplicată APOSTILA (se aplică pe spatele certificatului sau o anexă la certificat, în străinătate, de regulă la Prefectură sau Tribunal);
(lista statelor semnatare ale Conventiei de la Haga o puteţi regasi aici

 – documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate:
Regasiti  aici lista tarilor cu care Romania a incheiat astfel de conventii

– documentele care nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute mai sus, se supralegalizează în conformitate cu prevederile art. 162 din Legea nr. 105/1992 (exemplu IORDANIA, ALGERIA)

 1. Traducerea legalizată a certificatului/extrasului de naştere, efectuată în România sau în străinătate – în original
 2. Cărţile de identitate ale părinţilor pentru cetăţenii români cu domiciliul în ţară, paşapoartele pentru părinţii cetăţeni români cu domiciliul în străinătate – în original (în acest din urmă caz este necesară dovada ultimului domiciliu în ţară, care se solicită la Serviciul public comunitar local de Evidenţă a Persoanelor), actul/cartea de identitate/paşaportul (pentru părintele cetăţean străin) precum şi traducere legalizată după caz.
 3. Certificatul de căsătorie al părinţilor, certificatele de naştere/deces ale părinţilor, sentinţele de divorţ, precum şi traduceri legalizate, după caz – în original .
 4. În cazul în care părinţii minorului au domicilii diferite, părintele care solicită transcrierea dă o declaraţie autentificată (la notar public, ambasadă sau consulat) sau în faţa ofiţerului de stare civilă, după caz, potrivit modelului prevăzut in Anexa nr. 34 din HG 64 din 26 ianuarie 2011pentru aprobarea Metodologieicu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă  .
 5. În cazul în care în certificatul/extrasul de naştere străin prezentat, nu există rubrica referitoare la sexul minorului, părintele care solicită transcrierea dă o declaraţie autentificată în acest sens (la notar public, ambasadă sau consulat) sau în faţa ofiţerului de stare civilă, după caz.
 6. Declarație din partea titularului actului ori a reprezentantului legal că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 35 din HG 64 din 26 ianuarie 2011pentru aprobarea Metodologieicu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă .

Cum poţi solicita transcrierea  certificatului de naştere al minorului/titularului?

 • PERSONAL – unul dintre părinţi
 • PRIN ÎMPUTERNICIT LEGITIMAT – cu procură specială
 • Procura se poate face :
  • La notar public, în ţară
  • In străinătate –    la notar public în limba oficială a ţării respective (obligatoriu APOSTILATĂ/SUPRALEGALIZATĂ, după caz, şi tradusă în ţară prin traducere legalizată). În procură , părinții sau reprezentantul legal al minorului vor face declarațiile corespunzătoare prevederilor anexelor 34 și 35 din HG 64 din 26 ianuarie 2011pentru aprobarea Metodologieicu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă .
 • la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României

NOTĂ : Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană , nu mai este necesară apostilarea procurilor speciale , întocmite la notarii publici din țări ale Uniunii Europene. 

 • Minorii în vârstă de peste 14 ani solicită transcrierea certificatelor de naștere în nume propriu, asistați de unul dintre părinți sau, după caz, de tutore, ori prin împuternicit cu procură specială; în cazul în care părinții au domicilii diferite în țară, primăria competentă privind transcrierea certificatului de naștere poate fi oricare din cele două primării pe raza cărora au domiciliul părinții minorului.
 • Pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani, ai căror părinți au domiciliul în străinătate, cererea de transcriere a certificatelor de naștere se depune la primăria ultimului loc de domiciliu avut de părinți în România, iar în cazul în care au avut domicilii diferite, la ultimul domiciliu al unuia dintre părinți.
 • Pentru cetățenii români cu vârsta peste 18 ani care au domiciliul în străinătate, cererea se adresează primarului unității administrativ-teritoriale de la ultimul loc de domiciliu avut în țară, cu avizul prealabil al S.P.C.J.E.P., iar dacă nu au avut domiciliul în România, primarului sectorului 1 al municipiului București, cu avizul prealabil al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București.

Având în vedere dispozițiile art. 63 din Legea 119/1996 , modificată, potrivit cărora :

Constituie contravenții la regimul actelor de stare civilă următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, sunt considerate infracțiuni:

……..

e ) neprezentarea certificatelor de stare civilă sau a extraselor/extraselor multilingve eliberate de autoritățile străine pentru transcriere în registrele de stare civilă române, în termenul prevăzut la art. 41 alin. (2) sau, după caz, alin. (10);

Vă informăm că pentru eliberarea certificatelor de stare civilă în condițiile  expuse mai sus se va proceda la întocmirea procesului-verbal de contravenție în cuantumul prevăzut de lege , respective 100-500 lei.

Plata amenzii contravenționale în termen de 15 zile de la acesteia va determina reducerea cu 50 % a cuantumului amenzii .