Starea civila – Transcrierea sau inscrierea actelor de stare civila

Transcrierea sau inscrierea in registrele de stare civila române a faptelor şi actelor de stare civilă petrecute în străinătate, apartinand cetatenilor romani aflati in strainatate .

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite la autorităţile străine, au putere doveditoare în România numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă române.

Transcrierea/înscrierea actelor de stare civilă, procurate din străinătate, aparţinând cetăţenilor români, se efectuează la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale româniei, sau în ţară, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor.

Cetăţenii români AU OBLIGAŢIA ca în termen de 6 LUNI DE LA ÎNTOARCEREA ÎN ŢARĂ sau de la primirea din străinătate a certificatului, să ceară transcrierea acestor acte la Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor/Primăria locului de domiciliu (unde are/a avut domiciliul în ţară).

Transcrierea certificatelor de căsătorie

 emise in străinătate

 • Actele de stare civilă ale cetățenilor români, întocmite în străinătate la autoritățile locale competente, se transcriu, obligatoriu, în registrele de stare civilă române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în țară sau de la primirea din străinătate a certificatului ori extrasului de stare civilă.
 • În cazul transcrierii certificatului de căsătorie, cererea se adresează primarului unității administrativ-teritoriale de la domiciliul comun al soților, iar dacă soții au domicilii diferite în țară, la oricare dintre cele două primării pe raza cărora aceștia își au domiciliul.
 • Cererile privind cetățenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România se transcriu cu aprobarea primarului sectorului 1 al municipiului București și cu avizul prealabil al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București.

ACTE NECESARE TRANSCRIERII

certificatului de căsătorie

 1. Certificatul de căsătorie, eliberat de autorităţile din străinătate, original şi fotocopie.
 2. APOSTILA (conform Convenţiei de la Haga), pentru actele provenite din ţările semnatare ale Convenţiei – se aplică pe spatele certificatului sau reprezinta o anexă la certificat (aceasta se face în străinătate, de regulă la Prefectură sau o alta instituţie ).
  • documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga la care România a aderat, trebuie să aibă aplicată APOSTILA (se aplică pe spatele certificatului sau o anexă la certificat, în străinătate, de regulă la Prefectură sau Tribunal);
   (lista statelor semnatare ale Conventiei de la Haga o puteţi regasi AICI
  • documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate:
   Regasiti  aici lista tarilor cu care Romania a incheiat astfel de conventii

Regasiti aici lista tarilor cu care Romania a incheiat astfel de conventii.
– documentele care nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute mai sus, se supralegalizează în conformitate cu prevederile art. 162 din Legea nr. 105/1992 (exemplu IORDANIA, ALGERIA)

 1. Traducerea si legalizarea autentificata a certificatului de căsătorie, în România, la traducător autorizat, prezentata in original şi fotocopie.
 2. Cartea de identitate a soţului/soţiei (cetăţean român), paşaport pentru soţul/soţia (cetăţean român cu domiciliul în străinătate (C.R.D.S.)/cetăţean străin), original şi fotocopie.
 3. Certificatul de naştere al soţului/soţiei (cetăţean român), original şi fotocopie.
 4. Fotocopie  de pe certificatul de naştere al soţului/soţiei (cetăţean străin) , apostilat sau supralegalizat, după caz
 5. Declaraţie dată în faţa notarului public, în România, în baza căreia se stabileşte ce nume vor purta soţii în România, dacă din certificatul de căsătorie, eliberat de autorităţile din străinătate nu reiese ce nume poartă soţul şi soţia în urma căsătoriei.
 6. Declarație notarială din partea ambilor soți privind regimul matrimonial ales:
 • comunitate legală;
 • separația de bunuri;
 • comunitate convențională.

     9. În cazul transcrierii certificatelor/extraselor de căsătorie eliberate de statele a căror legislaţie permite încheierea de către o persoană a mai multor căsătorii , soţul cetăţean străin trebuie să prezinte declaraţia notarială din care să rezulte că acesta nu mai are căsătorii anterioare nedesfăcute.

Transcrierea căsătoriei în actele de stare civilă române, este posibilă numai dacă pe marginea actului de naştere nu există inscrisă o alta mentiune de căsătorie ori dacă aceasta nu este desfăcută atât printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă cat si prin divort pe cale administrativa.

Cine  poate solicita transcrierea certificatului de căsătorie?

 1. PERSONAL– oricare dintre soţi, legitimat cu act de identitate valabil sau paşaport C.R.D.S., prezentând o dovadă a ultimului domiciliu, avut în România eliberata de Serviciul de Evidenţă a Persoanelor)
 2. ÎMPUTERNICIT – prin procură specială,
 • întocmită de birou notarial din  România – dacă unul dintre soţi se află în ţară
 • în străinătate – la misiuni diplomatice/oficii consulare ale României/ imputernicire avocatiala/birou notarial, apostilata sau supralegalizata, dupa caz, însoțită de traducerea efectuată de traducător autorizat .

TERMENUL DE SOLUŢIONARE privind transcrierea certificatului este de aproximativ 2 luni.