Starea civila – Înregistrarea tardivă a naşterii

 

 

 

Înregistrarea tardivă a naşterii

Înregistrarea nașterii se face de structura de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de ofițerul de stare civilă din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul.

 

Termenul pentru declararea și înregistrarea nașterii copilului este in mod obisnuit

 1. 30 de zile de la data nașterii, pentru copilul născut viu și aflat în viață;
 2. 3 zile de la data nașterii, pentru copilul născut mort;
 3. 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 30 de zile;
 4. 30 de zile pentru copilul găsit sau părăsit de mamă în maternitate/unități sanitare.

Când declarația de naștere a fost făcută după expirarea termenelor sus-menționate, dar nu mai târziu de un an de la naștere, întocmirea actului de naștere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unității administrativ-teritoriale, respectiv a șefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular de carieră al României, în a cărei rază/circumscripție consulară s-a produs evenimentul, în termen de până la 30 de zile de la data solicitării.

 • Termenele prevăzute mai sus se socotesc de la data nașterii și cuprind atât ziua nașterii, respectiv a găsirii, cât și ziua în care se face declarația.

 

Întocmirea actului de naștere ca urmare a declarării tardive se face pe baza următoarelor documente

Dacă declarația de naștere a fost făcută după trecerea unui an de la data nașterii, întocmirea actului de naștere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unității administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, cu avizul conform al serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor sau, după caz, al D.G.E.P.M.B. Înregistrarea nașterii se realizează în termen de 90 de zile de la data solicitării.
  • declarantul poate fi una din persoanele prevăzute la art. 16 din Legea 119/1996, republicata
  • actul de identitate al mamei și al declarantului,
  • certificatul medical constatator al nașterii
  • certificatele de naștere și căsătorie al părinților, sentințe divorț (după caz)
  În situaţia în care părinţii nu sunt căsătoriţi, sunt necesare actele de identitate al ambilor părinţi, în original , precum si certificatele lor de naştere în original. În situaţia în care nu există certificat constatator al naşterii, actul de naștere se întocmește pe baza documentelor menţionate mai sus, a expertizei medico-legale cu privire la data nașterii, în format an, lună, zi și sexul persoanei, și a declarației de recunoaștere a mamei potrivit art. 408 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare. În lipsa declarației de recunoaștere a mamei, actul de naștere se întocmește fără a se completa rubricile referitoare la părinți. În acest caz, numele de familie și prenumele se stabilesc prin dispoziție emisă în termen de 5 zile de la data solicitării de către primarul unității administrativ–teritoriale unde se înregistrează nașterea . Întocmirea actului de naștere al copilului, în lipsa actului de identitate al mamei Se face pe baza documentelor prevăzute mai sus, a documentului întocmit de reprezentantul poliției cu ocazia verificărilor efectuate la solicitarea unității sanitare în care a avut loc nașterea, cu privire la datele de identificare a mamei, și a verificărilor în registrele de stare civilă sau în Registrul național de evidență a persoanelor.

Înregistrarea tardivă a nașterii copiilor cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani

Se face pe baza documentelor prevăzute mai sus. În plus, ofițerul de stare civilă/personalul cu atribuții de stare civilă solicită declarație persoanei a cărei naștere nu a fost înregistrată, precum și, după caz, părinților sau ocrotitorului/reprezentantului legal ai/al persoanei, la care anexează 2 fotografii mărimea 3/4 cm, potrivit modelelor prevăzute în anexa nr. 20, respectiv în anexa nr. 21 din HG 64/2011 ; declarația se dă în fața ofițerului de stare civilă/personalului cu atribuții de stare civilă;

 

 

Înregistrarea tardivă a nașterii persoanei majore

Cererea scrisă a declarantului este însoțită de următoarele documente:

 • certificatul medical constatator al nașterii
 • declarația persoanei a cărei naștere nu a fost înregistrată, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 20 din Hotărârea nr. 64/2011, dată în fața ofițerului stare civilă/personalului cu atribuții de stare civilă, la care anexează 2 fotografii mărimea 3/4 cm
 • declarația a 2 membri ai familiei, iar în lipsa acestora, a două persoane care o cunosc, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 21din Hotărârea nr. 64 /2011  dată în fața ofițerului de stare civilă/personalului cu atribuții de stare civilă

 

Înregistrarea nașterii copilului în cazul
în care nașterea mamei nu este înregistrată
în registrele de stare civilă

Declarantul prezintă următoarele documente :

 • Declarația scrisă a uneia din persoanele prevăzute la art. 16 din Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit Anexelor 191 sau 192 din Hotărârea nr. 64 din 26 ianuarie 2011   pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară    a dispozițiilor în materie de stare civilă
 • Procesul-verbal privind identitatea declarată de mamă semnat de reprezentantul DGASPC, de reprezentantul poliției și de cel al unității sanitare,
 • Certificatul medical constatator al nașterii,
 • Actul de identitate al declarantului,
 • În acest caz, numele de familie și prenumele copilului se stabilesc prin dispoziție emisă în termen de 5 zile de la data solicitării de către primarul unității administrativ-teritoriale unde se înregistrează nașterea.
 • Dacă declarația privește un copil din afara căsătoriei, iar recunoașterea paternității are loc în momentul declarării nașterii, datele privind tatăl copilului se înscriu în rubricile corespunzătoare din cuprinsul actului de naștere ce se întocmește.

 

În cazul în care nașterea unui cetățean român s-a produs în străinătate și nu a fost declarată ori a fost înregistrată cu date nereale privind identitatea părinților

 • Dacă nașterea s-a produs în străinătate și nu a fost înregistrată la autoritățile locale/misiunea diplomatică ori oficiul consular al României sau a fost înregistrată cu date nereale privind identitatea părinților, întocmirea actului de naștere se face în țară, în baza certificatului medical constatator al nașterii eliberat de autoritățile medicale străine sau, după caz, în baza certificatului de naștere, legalizate conform prevederilor art. 72 alin. (6) din HG 64/2011.
 • Dacă în urma verificărilor s-a constatat că nașterea a fost înregistrată cu date nereale, ofițerul de stare civilă/personalul cu atribuții de stare civilă stabilește în ce anume constă diferența dintre datele consemnate în actul înregistrat și datele de identificare reale ale părinților copilului, pe bază de documente și declarații ale persoanelor care pot da relații, inclusiv ale părinților copilului, date în fața ofițerului de stare civilă/personalului cu atribuții de stare civilă sau notarului public.
 • În situația mai sus, întocmirea actului de naștere se face la S.P.C.L.E.P./primăria în raza căreia are domiciliul unul dintre părinți/persoana majoră .

Înregistrarea nașterii se realizează într-un  termen  estimat de 90 de zile de la data  înregistrării solicitării