Starea civila – Eliberarea, la cerere, a certificatelor de stare civila Certificatele de Naştere (duplicate) –

 

Pe baza actelor de stare civilă se eliberează certificate/extrase multilingve de naștere și de căsătorie titularilor sau reprezentanților legali ai acestora . Certificatele de stare civilă/Extrasele multilingve se pot elibera și altor persoane împuternicite prin procură specială, precum și avocaților împuterniciți de către titulari sau de către reprezentanții legali ai acestora, în baza împuternicirii avocațiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare .

 

 

Eliberarea certificatelor de nastere

 

 

Cererea se depune la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale care are în păstrare registrul de stare civila sau de la domiciliul ori reședința solicitantului .

Depunerea cererii pentru eliberarea certificatului se poate face NUMAI prin programare online pe site-ul instituției nostre la adresa : www.spcepcv.ro  sau telefonic la numărul 0351-451885 .

 

Prin persoane îndreptăţite – în înţelesul legii, sunt asimilaţi:

 • părinţii copilului în vârstă de până la 14 ani,
 • reprezentanţii legali,
 • prin împuternicit, cu procură specială.
 • Cererile privind eliberarea certificatelor de stare civilă cetățenilor străini ale căror acte sau fapte de stare civilă s-au produs și s-au înregistrat în România, precum și ale cetățenilor români cu domiciliul ori cu reședința în străinătate se soluționează de către S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de primăria unității administrativ-teritoriale care păstrează registrele respective .
 • Minorilor cu vârsta de peste 14 ani, care nu au avut niciodată act de identitate, li se eliberează certificatul de naștere la cererea părinților sau a reprezentantului legal
 • Persoanele care au domiciliul în alte localități decât cele în care sunt păstrate registrele de stare civilă și nu se pot deplasa personal pentru a obține certificatele de stare civilă pot depune cererea la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale în raza căreia își au domiciliul ori reședința, indicând unitatea administrativ-teritorială unde se găsește actul respectiv și datele de stare civilă, pentru identificarea acestuia.
 • În caz de pierdere, furt sau distrugere a certificatului de stare civilă, persoanei îndreptățite li se eliberează, la cerere, un nou certificat; cererea pentru eliberarea noului certificat trebuie să cuprindă, în mod amănunțit, împrejurările în care acesta a fost pierdut, furat sau distrus, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 59 din HG 64 / 2011.
 • Certificatul de naștere se eliberează titularului actului sau persoanei împuternicite cu procură specială, pentru persoanele de peste 18 ani posesoare de acte de identitate.
 • Pentru minorii care nu au acte de identitate, precum și pentru cei puși sub interdicție,

certificatul de naștere se eliberează părintelui sau reprezentantului legal.

 

  Condiţii:

Solicitantul să aibă asupra sa un ACT DE IDENTITATE – VALABIL, care poate fi:

 1. Pentru cetăţenii români cu domiciliul în România:
 • buletinul / cartea de identitate/ cartea de identitate provizorie

În cazul cetăţenilor români cu domiciliul în ţară, când aceştia solicită eliberarea unui certificat de stare civilă şi nu au asupra lor un act de identitate – valabil, vor fi îndrumaţi ca, în prealabil, să se prezinte la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor (unde au avut ultimul domiciliu) pentru eliberarea unei cărţi de identitate provizorii, numai după aceea vor putea obţine eliberarea certificatului.

 1. Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate:
 • paşaportul turistic sau titlu de călătorie.
 1. Pentru cetăţenii străini:
 • paşaportul turistic (cu viză română – dacă este cazul).
 • actul de identitate cu care a intrat în România (pentru cetăţenii membri ai U.E.)

“Persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate care au acte de stare civilă înregistrate la Craiova, pot solicita procurarea certificatelor astfel :

 1. personal,
 2. pe cale diplomatică (la Consulatul României din ţara în care trăiesc),
 3. prin împuternicit, cu procură special,
 4. avocaților împuterniciți de către titulari sau de către reprezentanții legali ai acestora, în baza împuternicirii avocațiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995pentru organizarea și funcționarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare “

 

“Depunerea cererilor în vederea eliberării certificatelor de naștere (duplicatelor) se face pe bază de cerere formulată personal sau prin împuternicit cu procură special/avocatiala , la ghiseul de eliberari certificate , in zilele lucrătoare, in intervalul orar cuprins intre 08:30-14:00 . In ziua de miercuri se pot depune cereri si in intervalul orar 16 :00-18:00 “

 

Se interzice modificarea sau completarea fără drept ori plastifierea certificatelor de stare civilă. Certificatele de stare civilă plastifiate ori modificate sau completate fără drept sunt nule.

 

Termene şi Taxe

Eliberarea certificatelor de stare civilă(duplicatelor) se face in termen de 48 h de la data înregistrării cererii.

Eliberarea certificatelor de stare civilă(duplicatelor) este  posibilă in termen de 24 h cu condiția achitării unei taxe de urgență în cuantum de 135 lei

Eliberarea duplicatelor certificatelor de stare civilă este supusă plății unei taxe de arhivă de 13 lei !

Având în vedere dispozițiile art. 63 din Legea 119/1996 , modificată, potrivit cărora :

Constituie contravenții la regimul actelor de stare civilă următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, sunt considerate infracțiuni:

……..

 1. j) pierderea sau deteriorarea certificatelor de stare civilă

precum și dispozițiilor HCL 485/2017, vă informăm că la eliberarea duplicatelor certificatelor de stare civilă pentru motivele expuse mai sus se va proceda la întocmirea procesului-verbal de contravenție în cuantumul prevăzut de lege , respectiv 100-500 lei.

Plata amenzii contravenționale în termen de 15 zile de la acesteia va determina reducerea cu 50 % a cuantumului amenzii .

 

 VERIFICAŢI CORECTITUDINEA DATELOR DIN   CERTIFICATUL DE NAȘTERE , PĂSTRAŢI-L CU GRIJĂ ŞI NU ÎL PLASTIFIAŢI!