SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR

Condiții de legalitate ale contractului de închiriere/subînchiriere

Contractul de închiriere/subînchiriere pentru a fi opozabil terților, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. Dacă este încheiat între două persoane fizice sau o persoană fizică și juridică:
  • Să fie autentificat la un notar public și înregistrat la organele teritoriale ale A.N.A.F.-ului,
  • Să fie atestate părțile acestuia, conținutul, semnătura și data certă de către un avocat și înregistrat la organele teritoriale ale A.N.A.F.-ului,;

2. Dacă este încheiat între o persoană juridică și o persoană fizică trebuie să fie înregistrat în registrul societății, datat, ștampilat și semnat de către părți. Documentul de spațiu poate fi transmis pe adresa de e-mail a direcției ,,office@spcepcv.ro” semnat electronic.

 


                Contractele de închiriere/subînchiriere înregistrate la A.N.A.F. vor prezenta în mod obligatoriu  data și numărul de înregistrare, care se poate realiza prin aplicarea ștampilei A.N.A.F. ori prin înregistrarea online.

Condiții de legalitate ale contractului de comodat( folosință gratuită)

Contractul de comodat (folosință gratuită) pentru a fi opozabil terților, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

1.Dacă este încheiat între două persoane fizice:

  1. Să fie autentificat la un notar public;
  2. Să fie atestate părțile acestuia, conținutul, semnătura și data certă de către un avocat;

2. Dacă este încheiat între o persoană juridică cu persoană fizică trebuie să fie înregistrat în registrul societății, datat, ștampilat și semnat de către părți.

Contractul de comodat (folosință gratuită) poate face dovada adresei de domiciliu/reședință numai pentru persoana menționată în contract, aceasta poate permite unui terț să folosească imobilul numai cu aprobarea preralabilă a comodantului.

Situații în care contractele de vânzare-cumpărare sunt pierdute/furate/distruse1

În situația în care contractele de vânzare-cumpărare sunt pierdute/furate/distruse solicitantul poate prezenta :

O copie conformă cu originalul actului din arhiva instituției/notarului public unde a fost încheiat/autentificat, sau un duplicat al acestuia,

 Dată expirare acte de identitate – 3.08.2031

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/1157 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație, începând cu data de 2 august 2021 fiecare Stat membru al Uniunii Europene are obligația de a asigura aplicarea acestuia, la nivel national, în integralitatea sa.

În sensul prevederilor Regulamentului, cărțile electronice de identitate sunt obligatorii pentru exercitarea liberei circulații în statele membre ale Uniuinii Europene.

Potrivit dispozițiilor art.5 alin.1 din Regulamentul (UE) nr.2019/1157 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 ,, cărțile de identitate care nu îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 3 încetează să fie valabile la data expirării lor sau în termen de 3 august 2031, oricare dintre aceste date survine mai întâi.”

În acest context, până la data generalizării emiterii cărții electronice , la nivelul tuturor județelor din România cărțile de identitate emise după împlinirea vârstei de 25 de ani vor avea înscris termenul de valabilitate  data de 3.08.2031.

Termen eliberare acte de identitate și vize de reședință

Începând cu data de 08/01/2024 termenul de soluționare a cererii de eliberare a actului de identitate este de  7  zile lucrătoare.

Cetățenii care se află în situații deosebite, până la înmânarea noii cărți de identitate, pot fi puși în legalitate cu o carte de identitate provizorie pentru motivul „alte cazuri”  care va fi eliberată în termen de 2 zile lucrătoare. Cartea de identitate provizorie va avea termen de valabilitate de 45 de zile, potrivit dispozițiilor art.20 alin.(2) lit.b) din oug nr.97/2005 republicată. cu modificările și completările ulterioare.

Cererea pentru înscrierea mențiunii privind stabilirea reședinței se va soluționa în termen de 4 zie lucrătoare de la data depunerii.

Modalitatea de depunere a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate

Depunerea cererilor pentru eliberarea actelor de identitate și pentru înscrierea mențiunii privind stabilirea reședinței se poate face NUMAI prin programare online pe site-ul direcției nostre la adresa : www.spcepcv.ro  sau telefonic la numărul 0351-451886 .

Programările sunt valabile DOAR PENTRU ZIUA ÎN CURS  și se fac în limita intervalelor disponibile.

Eliberarea actelor de identitate în regim de urgență

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Dolj eliberează acte de identitate și înscrie mențiunea de stabilire a reședinței  NUMAI  PENTRU SOLUȚIONAREA UNOR CAZURI DEOSEBITE (motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susținerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operațiuni notariale/bancare, alte motive justificate), întâlnite la nivelul județului Dolj și care nu pot fi soluționate la nivelul unuia dintre serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor operaționale în prezent și NUMAI DUPĂ PROGRAMAREA PREALABILĂ LA NUMĂRUL DE TELEFON 0351-437039 – zilnic, în intervalul 8-16,, cu mențiunea că, la momentul prezentării la ghișeu, este necesară prezentarea documentelor care justifică situația deosebită în care se află persoana în cauză.

Localități arondate Direcției de Evidență a Persoanelor Craiova

Direcția de Evidență a Persoanelor Craiova primeşte şi soluționează cererile cetățenilor pe probleme specifice de evidență a persoanelor din comunele arondate acestui serviciu, respectiv Almăj, Bulzeşti, Coțofenii din Faţă, Ghindeni, Podari, Robăneşti, Terpeziţa, Vîrvoru de Jos

Stabilirea domiciliului unui număr limitat de persoane la o adresă

În conformitate cu dispozițiile art.28 alin.4 și 5 din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia:

,,Nu poate fi înscrisă în actul de identitate adresa de domiciliu dacă în RNEP sunt înregistrate mai mult de 10 persoane la adresa respectivă” cu excepția, titularului unui drept locativ asupra imobilului situat la adresă și a membrilor familiei extinse.

Prin familie extinsă se înţelege titularul dreptului locativ, soţul/soţia acestuia, rudele titularului dreptului locativ ori ale soţului/soţiei în linie dreaptă, precum şi cele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv.

RNEP – Registrul Național de Evidență a Persoanelor

Obligațiile găzduitorului în cazul depunerii cererilor de înscriere a mențiunii privind stabilirea reședinței

Potrivit dispozițiilor art.32 alin13 din OUG nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

,,La înscrierea reşedinţei găzduitorul, persoană fizică sau persoană juridică, completează o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă dacă la respectiva adresă au reşedinţa persoane care nu aparţin aceleiaşi familii. Dacă la adresa respectivă au înscrisă reşedinţa cel puţin două persoane, autorităţile (…) procedează la informarea structurii locale a poliţiei naţionale, în vederea efectuării verificărilor în teren, din care să rezulte dacă solicitanţii locuiesc efectiv la adresa declarată”.

SMS de soluționare a cererii privind eliberarea actelor de identitate

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor  a creat o nouă facilitate pentru cetăţenii care  solicită eliberarea unui nou act de identitate respectiv transmiterea unui mesaj prin  SMS de invitare în vederea ridicării actului de identitate atunci când acesta se află în ghișeul direcției.

Plata prin SMS a taxelor privind eliberarea actelor de identitate

Plata prin SMS a taxelor privind eliberarea unui nou act de identitate sau furnizare a datelor cu caracter personal, se poate realiza prin simpla accesare a numărului 7530 cu următorul text:

 • CR7, urmat de CNP – pentru carte de identitate – 7 lei(1,50 Euro+TVA)
 • CR1, urmat de CNP – pentru carte de identitate provizorie -1 leu ( 0.20 Euro+TVA)
 • CRD1, urmat de CNP – pentru furnizarea datelor cu caracter personal – 1 leu( 0.20 Euro+TVA)

Plata taxelor prin SMS se poate realiza de pe orice device cu conexiune la internet iar odată cu transmiterea SMS-ului, se va genera automat un e-mail de către o adresă electronică dedicată (creată de Primăria mun. Craiova) care va conţine dovada plăţii. Aceasta va fi listată de către lucrătorul de la birou şi va fi ataşată la dosar, fiind eliminat astfel timpul de aşteptare al cetăţenilor de la ghişee.

Certificatele de stare civilă PLASTIFIATE ori modificate sau completate fără drept sunt NULE

Potrivit dispozițiilor art.10 alin.9 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

,,Certificatele de stare civilă plastifiate ori modificate sau completate fără drept sunt nule. Nulitatea se constată de către ofițerii de stare civilă, funcționarii din cadrul D.E.P.A.B.D. sau din cadrul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor ori ofițerii de stare civilă din cadrul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare de carieră ale României.„

Cartea Electronică de Identitate (C.E.I.)

Până la data asigurării condiţiilor tehnice necesare pentru eliberarea Cărţii de Identitate Electronice, la nivelul judeţului Dolj nu se emit Cărţi Electronice de Identitate.

Recuperarea unei taxe efectuate eronat

În situația în care cetățeanul a efectuat o plată iar serviciul nu a fost prestat, pe chitanța care nu a fost folosită se va menționa de către șeful de serviciu din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor acest aspect, urmând ca cetățeanul sa depună la Direcția Impozite și Taxe o cerere de restituire/compensare  la care să  atașeze chitanța de mai sus.

Excepție face plata contravalorii proceselor-verbale de contravenție care, odată achitate, recuperarea sumelor este de competența instanței de judecată.