Eliberarea cărţii de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România

DOCUMENTE NECESARE:
 • cererea tip (anexa 2) pentru eliberarea cărţii de identitate, de la ghişeu;
 • paşaportul românesc valabil sau expirat ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, original şi copie xerox;
 • actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine, original şi copie xerox;
 • certificatul de naştere, original şi copie xerox;
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie xerox;
 • hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă sau certificatul de divorț (dacă este cazul), original şi copie xerox;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie xerox;
 • certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani (dacă este cazul)- original şi copie;
 • (certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române iar pentru hotărârile judecătoreşti privind statutul civil al titularului, pronunţate în străinătate şi învestite cu formulă executorie, se prezintă copii traduse şi legalizate)
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie xerox (vezi documentele prin care se face dovada adresei de domiciliu);
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) achitată la casieriile D.E.P/Directia Taxe si Impozite Craiova;

În situaţia în care numai unul dintre părinţi îşi schimbă domiciliul din străinătate în România, împreună cu copii minori, este necesar consimţământul celuilalt părinte, dat în formă autentică la notarul public, sau copia hotărârii judecătoreşti rămasă definitivă şi irevocabilă prin care copiii au fost încredinţaţi părintelui care îşi schimbă domiciliul în România. Atunci când hotărârea judecătorească, învestită cu formulă executorie, este pronunţată în străinătate se depun copii traduse şi legalizate.