FURNIZAREA UNOR DATE DIN REGISTRUL NAŢIONAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

Activitatea este reglementată de OUG nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările si completările ulterioare şi Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 aprilie 2016 privind  protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE

Furnizarea unor date cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor se face la solicitarea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice, în baza unor cereri scrise motivate, în condiţiile stabilite de lege depusă la secretariatul direcției noastre  și se referă la următoarele date:

  • date de stare civilă (numele, prenumele, data și locul nașterii, cât și prenumele părinților persoanelor în cauză);
  • date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informații;
  • date referitoare la domiciliile și reședințele acordate;
  • date referitoare la codul numeric personal atribuit.

 

Potrivit dispozițiilor art.6, alin.(1) din Regulamentul (UE) 2016/679,prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:

  1. a) persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
  2. b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
  3. c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;
  4. d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
  5. e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;

Furnizarea unor date cu caracter personal, poate fi realizat când exista un temei legal justificat.

Se considera temei legal justificat, solicitarea unor date cu caracter personal primite din partea organelor de politie, Ministerului Apărării Naționale, Parchet, Justiție, instituții specializate de ocrotire sociala cu privire la minori sau alte persoane îndreptățite la ocrotire, etc, persoane fizice și juridice ale căror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal.

Pentru instituțiile de mai sus, potrivit prevederilor art.11 alin. (3) din OUG nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată cu modificările și complectările ulterioare, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate în scopul exercitării atribuțiilor legale, se exceptează de la plata taxelor prevazute de lege.

Taxa pentru furnizarea datelor este, în prezent de 1 leu RON/persoană şi se achită la casieria  D.E.P., la oricare dintre casieriile Direcției de Impozite și Taxe precum și prin SMS la nr. 7530 cu textul: CRD1 urmat de CNP.

Pentru cererile la care se solicită un volum mare de date cu caracter personal, ce presupune exploatarea sistemelor informatice, taxa pentru furnizare date este de 120 lei (RON) /oră exploatare sistem informatic central.