Eliberarea extraselor multilingve de stare civilă

Compartimentul de Stare Civilă eliberează la cerere extrase multilingve de pe actele de stare civilă privind căsătoria

Cererea se depune la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale care are în păstrare registrul de stare civila sau de la domiciliul ori reședința solicitantului .

Depunerea cererii pentru eliberarea certificatului se poate face NUMAI prin programare online pe site-ul instituției nostre la adresa : www.spcepcv.ro  sau telefonic la numărul 0351-451885

 

. Acestea sunt documente care au aceaşi putere doveditoare ca şi certificatele de stare civilă şi se folosesc de către titulari şi persoanele îndreptăţite în faţa autorităţilor străine din statele părţi la Convenţia nr.16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă semnată la Viena la 8 septembrie 1976, la care România a aderat în anul 2012 ( Legea nr. 65/2012).

Extras multilingv naştere

Extras multilingv casatoriei

Extras multilingv deces

Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă eliberate în condiţiile Convenţiei nr.16 de către autorităţile competente ale statelor părţi, sunt recunoscute fără traducere, legalizare sau altă formalitate echivalentă şi se utilizează în aceleaşi condiţii, ca şi certificatele de stare civilă pe domeniul teritorial al Convenţiei. Lista stateor semnatare ale Convenţiei nr.16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă semnată la Viena la 8 septembrie 1976, o regasiti aici .
  • Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă privind naşterea şi/sau căsătoria se eliberează titularilor sau reprezentanţilor legali ai acestora, iar extrasele multilingve ale actelor de stare civilă privind decesul se eliberează membrilor familiei ori altor persoane îndreptăţite. Extrasele multilingve se pot elibera şi altor persoane împuternicite prin procură specială.
  • Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ai Confederaţiei Elveţieneale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimează, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu documente de identitate eliberate de statele ai căror cetăţeni sunt sau cu paşaport, aflate în termen de valabilitate.
  • Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate şi străiniiale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimează, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu paşaport valabil.
  • Apatriziiale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimeză, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu permis de şedere temporar sau pe termen lung ori, după caz, cu paşaport aflat în termen de valabilitate, emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor, adoptată la New York la 28 septembrie 1954, la care România a aderat prin Legea nr.362/2005.
La cerere, solicitanţilor se pot elibera mai multe extrase multilingve.

Acte necesare eliberării

Pentru solicitarea extrasului multilingv urmează a fi prezentate următoarele acte: