ÎNSCRIEREA DE MENȚIUNI ÎN ACTELE DE STARE CIVILĂ ROMÂNE

 

Cererile de înscriere a modificărilor intervenite în statutul civil sau cu privire la nume, produse în străinătate, se depun personal sau prin împuternicit cu procură specială, la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor/ primăria unității administrativ-teritoriale care are în păstrare actul pe marginea căruia urmează să se opereze mențiunea; modificările intervenite în statutul civil sau cu privire la nume, produse în străinătate, se înscriu de ofițerul de stare civilă prin mențiune pe actele de stare civilă, cu aprobarea șefului serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor .

Cererea va fi însoţită  de următoarele documente:

 • documentul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, emis de autorităţile  străine, în original şi copie;
 • traducerea legalizată a documentului, în original şi copie; traducerea se va face la un notar public din ţară, la misiunea diplomatică ori oficiul consular de carieră al României din ţara de reşedinţă a solicitantului sau la un notar străin, în acest din urmă caz trebuind să fie aplicată apostila conform Convenţiei de la Haga din 05.10.1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine;
 • adeverinta emisa de Directia Generala de Pasapoarte – Serviciul Probleme de Migrari si Cetatenie, cu privire la statutul juridic al solicitantului fata de statul roman (in situatia in care nu se poate face dovada cetateniei romane);
 • copia certificatului de naştere şi/sau căsătorie al persoanei pentru care se solicită înscrierea menţiunii;
 • copia paşaportului străin;
 • copia paşaportului românesc, dacă este cazul.

Cererea de înscriere a menţiunii se poate face în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială. Procura va fi dată la un notar public din ţară, la misiunea diplomatică ori oficiul consular de carieră al României din ţara de reşedinţă a solicitantului sau la un notar străin, dar care să aibă aplicată apostila conform Convenţiei de la Haga din 05.10.1961.  În procură este necesar să se facă referire, în mod expres, la faptul că persoana împuternicită îi reprezintă pe solicitanţi atât în vederea depunerii documentelor pentru înscrierea menţiunii, cât şi a ridicării noilor certificate de la oficiile de stare civilă unde sunt înregistrate actele de stare civilă ale acestora.

În situaţia în care solicitantul deţine numai paşaportul emis de către autorităţile străine, pe noul nume, fără a fi în posesia actului administrativ (notarial, judecătoresc, după caz) de schimbare a numelui şi/sau  prenumelui în străinătate, sunt aplicabile prevederile art. 41 alin.(1) lit. n) din Legea 1119/1996 cu privire la actele de stare civilă  .

ÎNSCRIERE DE MENȚIUNI ÎN 

ACTELE DE STARE CIVILĂ ROMÂNE PRIVIND

 HOTĂRÂRILE DE DIVORȚ PRONUNȚATE ÎN STRĂINĂTATE SAU MENȚIUNILE DE DECES CARE NU AU FOST TRANSCRISE ÎN REGISTRELE ROMANESTI

 

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, modificările intervenite în statutul civil al cetăţenilor români aflaţi în străinătate se înscriu de ofiţerul de stare civilă prin menţiune pe marginea actelor de stare civilă, cu aprobarea șefului serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor .

Hotărârile străine ale căror efecte sunt recunoscute, potrivit legii, prin hotărâre pronunțată în România de instanța competentă se înscriu fără avizul șefului serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor.

 

Cererea va fi însoţită  de următoarele documente:

 • Certificatul ori extrasul de căsătorie eliberat de autorităţile străine, în original cu apostila Convenţiei de la Haga, sau supralegalizat, după caz;
 • Copie legalizată a certificatului ori extrasul de căsătorie eliberat de autorităţile străine;
 • Certificat privind hotărârile judecătorești în materie matrimonială și certificat privind hotărârile judecătorești în materia răspunderii părintești(Instanța judecătorească sau autoritatea competentă din statul membru de origine eliberează, la cererea oricărei părți interesate, un certificat utilizând formularul al cărui model este prezentat în anexa I -hotărâri judecătorești în materie matrimonială,  sau în anexa II – hotărâri judecătorești în materia răspunderii părintești .
 • În situaţia în care din Certificatul ori extrasul de căsătorie nu reiese numele pe care soţii l-au purtat în timpul căsătoriei, se vor prezenta declaraţii notariale din partea soţului cetăţen român sau a ambilor soţi, din care să rezulte numele (fiecărui soţ) pe care aceştia s-au învoit să-l poarte în timpul căsătoriei (daca este dată la un notar public din străinătate, aceasta trebuie să conţină apostila conform Convenţiei de la Haga, sau supralegalizare după caz);
 • Traducere autentificată în limba română în original a certificatului ori extrasului de căsătorie eliberat de autorităţile străine: Traducerea se va face la un notar public din ţară, la misiunea diplomatică ori oficiul consular de carieră al României din ţara de reşedinţă a solicitantului sau la un notar străin, în acest din urmă caz trebuind să fie aplicată apostila conform Convenției de la Haga, sau supralegalizare, după caz;
 • Sentinţa de divorţ (din străinătate) în original, în formă definitivă, cu apostila convenţiei de la Haga, sau supralegalizată, după caz;
 • Copie legalizată după sentinţa de divorţ originală (din străinătate);
 • Traducere autentificată în limba română în original a sentinţei de divorţ ( traducerea va fi facută în aceleaşi condiţii de apostilare ca şi cea a certificatului de căsătorie);
 • În situaţia în care din sentinţa de divorţ nu reiese numele pe care soţii îl vor purta după divorţ, se vor prezenta declaraţii notariale din partea soţului cetăţean român sau a ambilor soţi, din care să rezulte numele fiecăruia, pe care aceştia s-au învoit să-l poarte în urma divorţului (dacă este dată la un notar public din străinătate, aceasta trebuie să conţină apostila conform Convenţiei de la Haga sau supralegalizare, după caz).
 • Copie a certificatului de naştere;
 • Copie a actului de identitate;

 

Acte necesare pentru înscrierea pe actele de stare civilă a mențiunii de deces care nu a fost transcris în registrele românești:

 

 • Certificatul de deces (din străinătate) în original cu apostila convenţiei de la Haga, sau supralegalizat, după caz;
 • Copie legalizată după certificatul de deces din străinătate;
 • Traducere autentificată în limba română în original a certificatului de deces ( traducerea va fi facută în aceleaşi condiţii de apostilare ca şi cea a certificatului de deces);
 • Copie a certificatului de naştere, românesc;
 • Copie a actului de identitate;

Dovada identităţii (art. 42 alin. (4) din H.G. nr. 64/2011,republicată) se va face cu :

 • Cetăţenii români cu domiciliul în România se vor legitima cu buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie;
 • Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate se vor legitima cu paşaport în care este înscris statutul CRDS;
 • Cetăţenii apatrizi se vor legitima cu paşaport emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor din  anul 1954, însoţit de permisul de şedere temporară sau permanentă, după caz;
 • Cetăţenii Uniunii Europene sau ai Spaţiului Economic European se vor legitima cu  documentul de identitate sau paşaportul emis de statul aparţinător;
 • Cetăţenii străini din statele terţe se vor legitima cu  paşaportul emis de statul ai cărui cetăţeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României.
 • Documentele cu care se face dovada identității trebuie să  fie  în termen de valabilitate.
 • În situaţia în care, cererea de înscriere a divorțului pronunțat în străinătate se face prin împuternicit, la dosar se va ataşa procura în original,
 • Documentul cu care se face dovada identităţii persoanei împuternicite;
 • Procura specială autentificată în original; (se acceptă procura notarială, procură consulară sau împuternicire avocaţială).

În situaţia  în divorțul a fost pronunțat în baza unei sentinţe judecătoreşti pronunțată într-un stat terț, înscrierea menţiunii în registrele de stare civilă, se face după recunoaşterea hotărârii străine de către tribunalul competent a soluţiona cererea de recunoaştere, respectiv tribunalul de pe raza judeţului unde îşi are sau a avut domiciliul persoana interesată, fără avizul șefului serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor

Hotărârile judecătorești de divorț emise de autorităţile străine, prezentate pentru înscriere în registrele de stare civilă române, precum şi traducerile sunt făcute în străinătate, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. a)  Documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961 se apostilează;
 2. b)  Documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate;
 3. c)  Documentele care nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b) se supralegalizează

 

Având în vedere dispozițiile art. 63 din Legea 119/1996 , modificată, potrivit cărora :

Constituie contravenții la regimul actelor de stare civilă următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, sunt considerate infracțiuni:

……..

 1. r)nedeclararea modificărilor intervenite în străinătate în statutul civil sau cu privire la nume, în termenul prevăzut la  44 alin. (4);

Vă informăm că la depunerea documentelor pentru înscrierea mențiunilor din străinătate pe actele de stare civilă române , în condițiile   expuse mai sus se va proceda la întocmirea procesului-verbal de contravenție în cuantumul prevăzut de lege , respectiv 100-500 lei