CERTIFICATE PRIVIND COMPONENTA FAMILIEI

CERTIFICAT PRIVIND COMPONENȚA FAMILIEI

  • Certificatul privind componența familială se elibereză de către serviciul de stare civilă din cadrul primăriei pe raza căreia are domiciliul solicitantul/reprezentantul legal al acestuia .
  • Ofițerul de stare civilă eliberează certificatul privind componența familială la cererea unuia dintre soți sau a reprezentantului legal al familiei (împuternicit prin procură specială întocmită la un notar public) , conform modelului prevăzut în Anexa 12 din H.G 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă;
  • Fiecare persoană majoră va da o declaraţie pe proprie răspundere, în formă autentică sau în fața ofițerului de stare civilă , din care să rezulte faptul că este de acord cu prelucrarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului European nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, şi comunicarea acestor date către Ambasada sau Consulatul ţării în care solicită reîntregirea familiei;
  • Declaraţia va cuprinde, dacă este cazul, şi consimţământul pentru prelucrarea datelor personale ale copiilor minori (sub 14 ani) aflaţi în întreţinere, iar copiii cu vârsta între 14-18 ani vor semna declaraţia în nume personal, asistati de părinte sau reprezentantul legal;
  • Declaraţia poate fi făcută la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din ţara de reşedinţă a solicitantului sau la un notar public ( din ţară sau din străinătate). Dacă declaraţia este făcută la un notar public din străinătate, aceasta trebuie să fie apostilată sau supralegalizată, după caz, tradusă în limba română și autentificată de notar public român ;
  • Cărțile de identitate ale soților/reprezentantului legal sau a pașaportului de cetățean român cu domiciliul în străinătate(copie și original);
  • Certificatele de stare civilă (copie și original)
  • Alte documente doveditoare, respectiv sentinţe de divorţ, decizii/dispoziţii de schimbare a numelui pe cale administrativă;
  • Procura specială în original, după caz.

Termen de eliberare: 3 zile lucrătoare