Starea Civila – Adeverinta de celibat

ADEVERINŢA DE CELIBAT (Anexa 9)

Se eliberează în baza actului de nastere (întocmit în registrul actelor de nastere), precum si a menţiunilor înscrise pe marginea acestuia.

Cererea pentru eliberarea adeverinţei de celibat se poate depune la serviciul de stare civilă la care a fost înregistrată naşterea, sau de la domiciliul  petiţionarului, personal, sau prin împuternicit cu procură specială, autentificată

Depunerea cererii pentru eliberarea adeverinţei de celibat se poate face NUMAI prin programare online pe site-ul instituției nostre la adresa : www.spcepcv.ro  sau telefonic la numărul 0351-451885

Termenul de soluționare ( în situația în care nu este nevoie de înscrierea unor mențiuni suplimentare  ) , este de 5 ( cinci) zile lucrătoare .

 

 

Acte necesare

  • actul de identitate al solicitantului, în copie simplă si original;
  • procura specială, autentificată, în original si actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie simplă si original, în cazul în care cererea se depune prin împuternicit;
  • adeverinta de cleibat (Anexa 9) se poate elibera și avocaților împuterniciți de către titulari sau de către reprezentanții legali ai acestora, în baza împuternicirii avocațiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și funcționarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare

 

 

DACĂ VĂ AFLAŢI ÎN 

STRĂINĂTATE

  • PROCURA SPECIALĂ trebuie să fie AUTENTIFICATĂ (legalizată) de notar, caz în care va trebui să fie SUPRALEGALIZATĂ sau APOSTILATĂ (conform convenţiei de la Haga din 1961), si tradusă în limba română, LEGALIZATĂ (atât traducerea, cât și legalizarea traducerii se întocmesc în România la notar public)

sau

  • PROCURA SPECIALĂ care poate fi dată la Ambasada/Consulatul României din străinătate.

Procura specială și traducerea legalizată se depun de persoana împuternicită, în original.

Atât în cazul în care solicitaţi personal, cât si în cazul în care solicitaţi prin împuternicit cu procură specială, este necesară prezenţa solicitantului în faţa ofiţerului de stare civilă delegat, care are obligaţia să-i verifice identitatea si să certifice acest fapt pe cererea depusă, astfel că, cererile transmise prin e-mail, sau prin postă nu pot fi soluţionate favorabil. În cazul în care aţi mai fost căsătorit(ă), iar pe marginea actului dvs. de nastere nu figurează înscrisă menţiunea de desfacere a căsătoriei prin divorţ / încetare a căsătoriei prin decesul soţului / soţiei, este necesar:

  • să solicitaţi înscrierea acestei menţiuni la serviciul de stare civilă care are în păstrare actul de căsătorie;

sau

  • să solicitaţi înscrierea enţiunii de căsătorie si divorţ / căsătorie si deces a soţului / soţiei, la serviciul de stare civilă care are în păstrare actul dvs. de nastere, în cazul în care v-aţi căsătorit în străinătate, iar certificatul de căsătorie nu a fost transcris în registrele de stare civilă române.

Termenul de soluţionare pentru înscrierea menţiunilor este diferit, în funcţie de procedura aplicată (de exemplu, divorţul pronunţat într-un stat membru al U.E. sau încetarea căsătoriei prin decesul soţului, intervenit în străinătate se înscriu prin menţiune cu aprobarea D.P.C.E.P.Dolj ., termenul de soluţionare a cererii fiind de 30 de zile, iar în cazul divorţului pronunţat într-un stat nemembru al U.E. si care nu a încheiat cu România o convenţie / tratat bilateral de asistenţă juridică, este necesar ca hotărârea de divorţ să fie mai întâi recunoscută de către tribunalul competent din România