Actele necesare pentru desfacerea căsătoriei

 

 

Dosarul de divorţ va cuprinde:

  • certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor – în original şi copie;
  • actul de identitate (buletinul/ cartea/ cartea provizorie de identitate) -în original şi copie în cazul cetăţenilor români şi paşaportul în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate -în original şi copie, pentru cetăţenii Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European – documentul de identitate sau paşaportul emis de statul aparţinător, pentru apatrizi paşaportul emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor din 1954, însoţit de permisul de şedere temporar sau permanent, şi pentru cetăţenii străini din statele terţe – paşaportul emis de statul ai căror cetăţeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României, viză ce trebuie să fie valabilă atât la data depunerii cât şi la data eliberării certificatului de divorţ; pentru cetăţenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România – document de călătorie emis în baza Convenţiei de la Geneva din 1951 sau, după caz, document de călătorie pentru străinii care au obţinut protecţie subsidiară-protecţie umanitar condiţionată iar pentru cetăţenii străini solicitanţi de azil în România – paşaport emis de statul ai căror cetăţeni sunt, însoţit de documentul temporal de identitate.

Important – valabilitatea documentelor cu care se face dovada identităţii solicitanţilor se verifică de către ofiţerul de stare civilă delegat, atât la momentul depunerii cererii, cât şi la data eliberării certificatului de divorţ.

  • în cazul cetăţenilor străini certificatele de naştere trebuie să îndeplinească cerinţele de legalitate conform convenţiilor internaţionale şi tratatelor încheiate între România şi statele ai căror cetăţeni sunt.
  • în cazul persoanelor care nu cunosc limba română depunerea cererii de divorţ se face în prezenţa unui traducător autorizat, iar în cazul persoanelor surdomute a unui interpret, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.

 

Documentele cu care se face dovada identităţii trebuie însoţite şi de o declaraţie dată în faţa ofiţerului de stare civilă în situaţia în care ultima locuinţă comună declarată nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscrisă în actele de identitate