Starea civila – Eliberarea, la cerere, a certificatelor de stare civilă – Certificate de Căsătorie (duplicate)

 

Certificatele de stare civilă se eliberează, la cerere, persoanei îndreptățite, personal sau prin împuternicit cu procură specială , autentificată conform prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea 119/1996 republicată,cu modificările ulterioare, pe baza înregistrărilor și a mențiunilor înscrise în registrele de stare civilă.

Cererea se depune la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale care are în păstrare registrul de stare civilă sau de   la domiciliul ori reședința solicitantului .certificat de casatorie

 

Certificatul de căsătorie se poate elibera unuia dintre soţi sau, la cerere, ambilor soţi

 

Certificatele de căsătorie se pot elibera şi altor persoane împuternicite, de către unul dintre soţi:

 1. prin procură specială autentificată la notar (după caz – simplăcu apostilăsupralegalizat– funcţie de ţara în care a fost întocmită);
 2. pentru soţul supravieţuitor sau, în caz de divorţ, pentru motive întemeiate, se pot elibera certificate de căsătorie, cu menţiunea corespunzătoare de – încetare a căsătoriei prin decesul soţului/ desfacere a căsătoriei prin divorţ.
 • Cererile privind eliberarea certificatelor de stare civilă cetățenilor străini ale căror acte sau fapte de stare civilă s-au produs și s-au înregistrat în România, precum și ale cetățenilor români cu domiciliul ori cu reședința în străinătate se soluționează de către S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de primăria unității administrativ-teritoriale care păstrează registrele respective .
 • Persoanele care au domiciliul în alte localități decât cele în care sunt păstrate registrele de stare civilă și nu se pot deplasa personal pentru a obține certificatele de stare civilă pot depune cererea la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale în raza căreia își au domiciliul ori reședința, indicând unitatea administrativ-teritorială unde se găsește actul respectiv și datele de stare civilă, pentru identificarea acestuia.
 • În caz de pierdere, furt sau distrugere a certificatului de stare civilă, persoanei îndreptățite li se eliberează, la cerere, un nou certificat; cererea pentru eliberarea noului certificat trebuie să cuprindă, în mod amănunțit, împrejurările în care acesta a fost pierdut, furat sau distrus, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 59 din HG 64 / 2011.

     Condiţii:

Solicitantul trebuie să aibă asupra sa un ACT DE IDENTITATE – VALABIL, care poate fi:

 1. Pentru cetăţenii români cu domiciliul în România:
 • buletinul / cartea de identitate/ cartea de identitate provizorie

În cazul cetăţenilor români cu domiciliul în ţară, când aceştia solicită eliberarea unui certificat de stare civilă şi nu au asupra lor un act de identitate – valabil, vor fi îndrumaţi ca, în prealabil, să se prezinte la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor (unde au avut ultimul domiciliu) pentru eliberarea unei cărţi de identitate provizorii, numai după aceea vor putea obţine eliberarea certificatului.

 1. Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate:
 • paşaportul turistic sau titlu de călătorie.
 1. Pentru cetăţenii străini:
 • paşaportul turistic (cu viză română – dacă este cazul).
 • actul de identitate cu care a intrat în România (pentru cetăţenii membri ai U.E.)

 

Persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate

care au acte de stare civilă înregistrate la Craiova,

pot solicita procurarea certificatelor astfel :

 

 

 

 1. personal,
 2. pe cale diplomatică (la Consulatul României din ţara în care trăiesc),
 3. prin împuternicit, cu procură specială.

Depunerea cererilor în vederea eliberării certificatelor de căsătorie (duplicatelor) se face pe bază de cerere formulată personal sau prin împuternicit cu procură specială, la secretariatul instituției, zilele lucrătoare, in intervalul orar cuprins intre 08:30-15:00 .

 

Termene şi Taxe

 

Eliberarea certificatelor de stare civilă(duplicatelor) se face in termen de 48 h de la data înregistrării cererii.

Eliberarea certificatelor de stare civilă(duplicatelor) este  posibilă in termen de 24 h cu condiția achitării unei taxe de urgență în cuantum de 100 lei.

 

Eliberarea duplicatelor certificatelor de stare civilă este supusă plății unei taxe de arhivă de 10 lei !

Având în vedere dispozițiile art. 63 din Legea 119/1996 , modificată, potrivit cărora :

Constituie contravenții la regimul actelor de stare civilă următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, sunt considerate infracțiuni:

……..

 1. j) pierderea sau deteriorarea certificatelor de stare civilă

precum și dispozițiilor HCL 485/2017, vă informăm că la eliberarea duplicatelor certificatelor de stare civilă pentru motivele expuse mai sus se va proceda la întocmirea procesului-verbal de contravenție în cuantumul prevăzut de lege , respective 100-200 lei.

Plata amenzii contravenționale în termen de 15 zile de la acesteia va determina reducerea cu 50 % a cuantumului amenzii .

 

VERIFICAŢI CORECTITUDINEA DATELOR ÎNSCRISE ÎN  CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE , PĂSTRAŢI-L CU GRIJĂ ŞI NU ÎL PLASTIFIAŢI!