Rectificarea actelor de stare civila

 

Atunci când sunt înregistrate faptele şi actele de stare civilă se pot produce erori, care pot afecta conţinutul actului de stare civilă.
Noţiunea de GREŞEALĂ, din punct de vedere al rectificării, cuprinde următoarele aspecte:

  • erorile materiale comise cu ocazia scrierii sau transcrierii declaraţiilor făcute în faţa ofiţerului de stare civilă;
  • erorile intelectuale care privesc înscrierea unor menţiuni ce nu sunt necesare sau omisiunea celor esenţiale.

Aceste erori pot fi îndreptate, folosindu-se procedura administrativă a rectificării actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora, în temeiul unei dispoziţii a primarului unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă, cu avizul prealabil al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor.
De regulă, orice greşeală materială de înregistrare, poate fi îndreptată pe calea rectificării. Trebuie însă specificat, cu privire la rectificare, că aceasta poate fi folosită numai în cazul în care a fost săvârşită o greşeală materială.
Rectificarea urmăreşte deci să pună de acord actul de stare civilă cu ceea ce ar trebui să exprime înregistrarea.

Calitatea de titular al dreptului la acţiune în rectificare

1. PERSOANA INTERESATĂ, care poate depune cererea personal sau prin împuternicit cu procură specială
2. AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE SAU JUDEŢENE, din oficiu

  • prin persoană interesată înţelegem persoana fizică la care se referă actul de stare civilă, cu menţiunea că exercitarea acestei acţiuni de către aceasta presupune existenţa deplinei sale capacităţi de exerciţiu
  • pentru minorul sub 14 ani acţiunea trebuie introdusă de reprezentantul său legal
  • minorul care a împlinit 14 ani va putea semna în nume propriu şi introduce singur acţiunea, însă numai cu încuviinţarea părinţilor/tutorelui.

Procedura:

  • cererea şi actele doveditoare (în original şi copie) se prezintă/ depun la Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă ori după caz la Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria de la locul de domiciliu
  • după analiza temeiniciei şi efectuarea cercetărilor cuvenite, cererea se soluţionează în termen de 30 de zile prin emiterea dispoziţiei de aprobare / respingere a primarului, cu avizul prealabil al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor
  • dispoziţia Primarului se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la data emiterii
  • dispoziţia poate fi contestată la instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială îşi are sediul autoritatea emitentă, în condiţiile legii