Inregistrarea nasterii

Întocmirea actului de naștere se face de către SPCLEP/Primăria în a cărei rază s-a produs evenimentul.

Au obligația de a face declarația de naștere oricare din părinți, sau medicul, persoanele care au fost de față la naștere, asistentul social sau persoana cu atribuții de asistență socială din cadrul unității sanitare unde a avut loc nașterea, oricare persoană care a luat cunoștință despre nașterea copilului.

Termenul pentru declararea și înregistrarea nașterii copilului este:

 • 30 zile de la data nașterii, pentru copilul născut viu și aflat în viață

 • 3 zile de la data nașterii, pentru copilul născut mort

 • 24 ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înlăuntrul termenului de 30 zile

 • 30 zile pentru copilul găsit sau părăsit de mamă în maternitate/unități sanitare.

Documente necesare:

 • Certificatul medical constatator al nașterii

 • Actul de identitate al mamei și al declarantului, dacă nașterea nu e declarată de mamă

 • Certificatul de căsătorie al părinților copilului, iar dacă aceștia poartă nume de familie diferit, declarația scrisă cu privire la nume copilului, semnată de ambii părinți în fața ofițerului de stare civilă sau a notarului public

 • Declarația de recunoaștere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de tată, însoțită de consimțământul mamei, în fața ofițerului de stare civilă

 • Dovada discernământului la momentul recunoașterii, prin efectuarea expertizei psihiatrice, în cazul în care tatăl copilului este minor

 • Certificatul de naștere al mamei, precum și actul de identitate al reprezentantului legal al acesteia sau al declarantului, în cazul în care ambii părinți au vârsta sub 14 ani sau în cazul în care mama are sub 14 ani iar tatăl nu recunoaște copilul

 • Declarația scrisă semnată de ambii părinți, dată în fața ofițerului de stare civilă sau a notarului public, referitoare la prenumele copilului, în situația în care prenumele din cuprinsul certificatului medical constatator al nașterii este diferit de cel declarat

 • Declarația părintelui care delcară nașterea, dată în fața ofițerului de stare civilă, referitoare la domiciliul copilului, în situația în care părinții au domicilii diferite.

În situația în care unul din părinți sau ambii sunt cetățeni străini sau apatrizi, sunt necesare documentele prezentate mai sus, precum și următoarele:

 • Pașaportul părintelui cetățean străin sau apatrid, respectiv actul de identitate al părintelui cetățean al statelor membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Confederației Elvețiene, sau, după caz, documentul de identitate emis de Inspectoratul General pentru Imigrări

 • Traducerea legalizată a filei din documentul de identitate care conține datele de identificare ale persoanei, dacă documentul nu conține date înscrise prin utilizarea alfabetului latin

 • Declarația notarială a titularului documentului de identitate, cu privire la numele de familie și prenume, în situația în care din documentele străine nu rezultă în mod distinct care sunt acestea

 • Certificatul de căsătorie al părinților înregistrat în registrele de stare civilă române, dacă unul din părinți este cetățean român

 • Certificatul de căsătorie și traducere legalizată, apostilate/supralegalizate, dacă ambii părinți sunt cetățeni străini.

La înregistrarea nașterii copilului în lipsa actului de identitate al mamei, declarantul prezintă documentele sus-menționate, după caz, precum și:

 • Fotocopia procesului-verbal întocmit de polițist cu ocazia verificărilor efectuate la solicitarea unității sanitare în care a avut loc nașterea, certificată pentru conformitate de reprezentantul unității sanitare.

La înregistrarea nașterii copilului în cazul în care nașterea mamei nu este înregistrată în registrele de stare civilă, declarantul prezintă documentele sus-menționate, după caz, precum și:

 • Declarația scrisă a uneia din persoanele prevăzute la art. 16 din Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit Anexelor 191 sau 192

 • procesul-verbal privind identitatea declarată de mamă semnat de reprezentantul DGASPC, de reprezentantul poliției și de cel al unității sanitare

 • actul de identitate al declarantului.

Cererea pentru înregistrarea nașterii după împlinirea termenului de 30 zile, se depune fie la SPCLEP/Primăria competentă să înregistreze nașterea, fie la SPCLEP/Primăria în raza căreia are domiciliul unul din părinți/persoana majoră neînregistrată.

 • Pentru înregistrarea tardivă a nașterii copiilor cu vârsta de până la 14 ani, sunt necesare documentele sus-menționate, după caz, precum și următoarele:

 • raportul de expertiză medico-legală, în situația în care nu există sau nu se identifică certificatul medical constatator al nașterii

 • certificatul medical constatator al nașterii / expertiza medico-legală; raportul de anchetă socială, delegația, în cazul în care înregistrarea nașterii este solicitată de reprezentantul SPAS sau DGASPC.

 • Pentru înregistrarea tardivă a nașterii copiilor cu vârsta între 14 și 18 ani, sunt necesare documentele sus-menționate, după caz, precum și următoarele:

 • Declarația persoanei a cărei naștere nu a fost înregistrată, precum și declarațiile părinților/reprezentanților legali, date în fața ofițerului de stare civilă, potrivit Anexelor 20 și 21

 • Fotografii mărimea ¾ cm.

 • Pentru înregistrarea tardivă a nașterii persoanei majore, cererea scrisă a declarantului este însoțită de următoarele documente:

 • certificatul medical constatator al nașterii

 • Declarația persoanei a cărei naștere nu a fost înregistrată, precum și declarațiile a 2 membri ai familiei/cunoștințe, date în fața ofițerului de stare civilă, potrivit Anexelor 20 și 21

 • Fotografii mărimea ¾ cm.

Pentru situaţia în care naşterea unui cetăţean român s-a produs în străinătate şi nu a fost înregistrată la autoritățile locale/misiunea diplomatic ori oficiul consular al României, sau a fost înregistrată cu date nereale privind identitatea părinţilor, întocmirea actului de naştere se face în ţară, în baza următoarelor documente:

 • certificatul medical constatator al nașterii emis de autoritățile străine / certificatul de naștere emis de autoritățile străine, traduse și legalizate, apostilate/supralegalizate, după caz

 • rezultatul verificărilor efectuate prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe-Departamentul Consular

 • documente și declarații ale persoanelor care pot da relații, date în fața ofițerului de stare civilă sau notarului public.

În acest din urmă caz, întocmirea actului de naștere se face de către SPCLEP/Primăria în raza căreia are domiciliul unul din părinți/persoana majoră.

În toate cazurile în care o persoană de sex feminin solicită înregistrarea nașterii sale, aceasta dă o declarație în fața ofițerului de stare civilă, din care să rezulte dacă are sau nu un copil a cărui naștere a fost înregistrată în conformitate cu prevederile art. 141 alin. 4 din lege.

Înregistrarea tardivă a naşterii se realizează în termen de 90 de zile de la data solicitării, în baza aprobării primarului, cu avizul conform al SPCJEP.

În cazul persoanei decedate a cărei naștere nu a fost înregistrată în termenul legal de 30 zile, actul de deces se întocmește în baza certificatului medical constatator al decesului și a celui de naștere, a verificărilor efectuate de poliție, și a declarației persoanei care solicită înregistrarea, care să cuprindă datele de identificare. Ulterior întocmirii actului de deces, declarantul decesului este informat cu privire la necesitatea solicitării înregistrării nașterii.

În lipsa certificatului medical constatator al nașterii, pe marginea actului de deces se face mențiunea: cadavru cu identitate necunoscută, datele de identificare urmând a se înscrie pe marginea actului de deces, ulterior înregistrării tardive a nașterii.

 

ÎNREGISTRARE TARDIVĂ NAȘTERE

Cererea pentru înregistrarea nașterii după împlinirea termenului de 30 zile, se depune fie la SPCLEP/Primăria competentă să înregistreze nașterea, fie la SPCLEP/Primăria în raza căreia are domiciliul unul din părinți/persoana majoră neînregistrată.

 • Pentru înregistrarea tardivă a nașterii copiilor cu vârsta de până la 14 ani, sunt necesare documentele sus-menționate, după caz, precum și următoarele:

 • raportul de expertiză medico-legală, în situația în care nu există sau nu se identifică certificatul medical constatator al nașterii

 • certificatul medical constatator al nașterii / expertiza medico-legală; raportul de anchetă socială, delegația, în cazul în care înregistrarea nașterii este solicitată de reprezentantul SPAS sau DGASPC.

 • Pentru înregistrarea tardivă a nașterii copiilor cu vârsta între 14 și 18 ani, sunt necesare documentele sus-menționate, după caz, precum și următoarele:

 • Declarația persoanei a cărei naștere nu a fost înregistrată, precum și declarațiile părinților/reprezentanților legali, date în fața ofițerului de stare civilă, potrivit Anexelor 20 și 21

 • Fotografii mărimea ¾ cm.

 • Pentru înregistrarea tardivă a nașterii persoanei majore, cererea scrisă a declarantului este însoțită de următoarele documente:

 • certificatul medical constatator al nașterii

 • Declarația persoanei a cărei naștere nu a fost înregistrată, precum și declarațiile a 2 membri ai familiei/cunoștințe, date în fața ofițerului de stare civilă, potrivit Anexelor 20 și 21

 • Fotografii mărimea ¾ cm.

Pentru situaţia în care naşterea unui cetăţean român s-a produs în străinătate şi nu a fost înregistrată la autoritățile locale/misiunea diplomatic ori oficiul consular al României, sau a fost înregistrată cu date nereale privind identitatea părinţilor, întocmirea actului de naştere se face în ţară, în baza următoarelor documente:

 • certificatul medical constatator al nașterii emis de autoritățile străine / certificatul de naștere emis de autoritățile străine, traduse și legalizate, apostilate/supralegalizate, după caz

 • rezultatul verificărilor efectuate prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe-Departamentul Consular

 • documente și declarații ale persoanelor care pot da relații, date în fața ofițerului de stare civilă sau notarului public.

În acest din urmă caz, întocmirea actului de naștere se face de către SPCLEP/Primăria în raza căreia are domiciliul unul din părinți/persoana majoră.

În toate cazurile în care o persoană de sex feminin solicită înregistrarea nașterii sale, aceasta dă o declarație în fața ofițerului de stare civilă, din care să rezulte dacă are sau nu un copil a cărui naștere a fost înregistrată în conformitate cu prevederile art. 141 alin. 4 din lege.

Înregistrarea tardivă a naşterii se realizează în termen de 90 de zile de la data solicitării, în baza aprobării primarului, cu avizul conform al SPCJEP.

Anexa nr. 195 la metodologie

Domnule Primar

Subsemnatul (a) ___________________________________________, domiciliat în

                                       (nume şi prenume)

localitatea _____________________________ str. ____________________ nr. _________

bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____ sector/judeţ _____________ posesor al actului de

identitate seria _____ nr. _______ în calitate de ___________________________________

                                                              (reprezentant SPAS/mamă/tată/altă persoană)

Vă rog să aprobaţi înregistrarea peste termenul de 30 de zile a copilului de sex ___________

cu numele de familie şi prenumele _________________________________ născut la data

de _________ în _______________ fiul/fiica lui __________________________________

(nume de familie şi prenume tată)

şi ________________________________________.

(nume de familie şi prenume mamă)

Nu am solicitat înregistrarea actului de naştere până în prezent din următoarele motive:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Anexez la prezenta cerere următoarele:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Data Semnătura

ANEXA nr. 19

Dată în faţa noastră

Ofiţerul de stare civilă delegat

Semnătura _______________

Data ____________________

DECLARAŢIE

Subsemnatul (a) _____________________, fiul/fiica lui ________________ şi al lui

_______________ născut (ă) la data de ____________ în localitatea __________________

judeţul/sectorul ________________ posesor/posesoare al/a CI/paşaport ________________

declar că domiciliul copilului meu (nume, prenume) _______________________________

fiul/fiica lui ____________________ şi al lui _____________________ născut(ă) la data de

_____________în_________________ judeţul /sectorul ______________ este în localitatea

____________________________ str ______________________nr. ____ et. ___ apt. ____

judeţul/sectorul _____________________

Data Semnătura