Cartea de identitate provizorie

Cartea de identitate provizorie se eliberează în următoarele cazuri:

 • când persoana fizică nu posedă toate actele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate;
 • în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate care locuiesc temporar în România

 

DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea tip (anexa 11) pentru eliberarea cărţii de identitate provizorie la reşedinţă;
 • 3 fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază inclusă o bandă albă de 7 mm;
 • documentele pe care le poate prezenta pentru a face dovada numelui, stării civile, cetăţeniei române, a adresei de domiciliu;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorie (1 leu RON) achitată la casieria D.E.P Craiova sau prin SMS la numărul 7530, cu următorul text CR1, urmat de CNP;
 • dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul actului de identitate, acolo unde este cazul.

    Cartea de identitate provizorie pentru cetatenii romani domiciliati in strainatate

    DOCUMENTE NECESARE:
 • cererea tip (anexa 18) pentru eliberarea actului de identitate, de la ghişeu;
 • paşaportul aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român domiciliat în străinătate, original şi copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, precum şi copii ale aceloraşi file ale paşaportului străin pentru situaţia în care solicitantul a intrat în ţară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină;
 • certificatul de naştere românesc – original şi copie xerox;
 • certificatul de căsătorie românesc – original şi copie xerox;

(Solicitanţii a căror naştere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române vor solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate atât pentru ei, cât şi pentru copiii minori iar pentru hotărârile judecătoreşti privind statutul civil, rămase definitive, irevocabile, învestite cu formulă executorie se prezintă copii traduse şi legalizate);

 • documentele cu care se face dovada adresei de reşedinţă din România, original şi copie xerox;
 • 3 fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază inclusă o bandă albă de 7 mm;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorie(1 leu RON) achitată la casieria D.E.P Craiova sau prin SMS la numărul 7530, cu următorul text CR1, urmat de CNP;

 

DOVADA DOMICILIULUI SAU  REȘEDINȚEI se poate face cu unul dintre următoarele documente:

a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ;

b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spațiu însoțită de unul din documentele prevăzute la lit. a);

c) declarația pe propria răspundere a solicitantului, însoțită de nota de verificare a polițistului de ordine publică, prin care se certifică existența unui imobil, faptul că solicitantul locuiește la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele la lit a) și b)

d) adeverința eliberată de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol și deține un imobil cu destinație de locuință (cu valabilitate  30 zile de la data emiterii).

e) extrasul de carte funciară pentru informare ce trebuie să fie emis cu cel mult 30  zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate.

DECLARAŢIA DE CONSIMȚĂMÂNT PENTRU PRIMIREA ÎN SPAŢIU a găzduitorului poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie, pentru mediul rural.

    Declaraţia de consimțământ pentru primirea în spaţiu a unei terțe persoane poate fi dată numai de unul dintre soți în situația în care imobilul respectiv nu a fost notificat în cartea funciară ca locuință a familiei menționând următorul text: ”Declar că  imobilul nu a fost notificat în cartea funciară ca locuință a familiei”.

    În cazul în care imobilul a fost notificat în cartea funciară ca locuință a familiei, declarația de consimțământ trebuie dată de ambii soți.